עזרה Microsoft Lumia 640

background image

ךירדמ

שמתשמל

Lumia

םע

Windows Phone 8.1

ןוכדע

2

הסריג

1.0

HE

background image

תודוא

ךירדמ

הז

שמתשמל

ךירדמ

הז

אוה

ךירדמה

שמתשמל

רובע

תרודהמ

הנכותה

.

בושח

:

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

שומיש

חוטב

ןופלטב

,

ארק

תא

עטקמ

עדימה

עגונב

רצומל

תוחיטבו

הזיראב

וא

ךירדמב

ןווקמה

שמתשמל

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תליחת

הדובעה

ןופלטב

שדחה

,

ארק

תא

ךירדמה

שמתשמל

אצמנה

הזיראב

.

רובע

הכרדהה

תנווקמה

שמתשמל

,

ינוטרס

ואדיו

,

עדימ

ףסונ

הרזעו

ןורתפל

תויעב

,

רובע

לא

תבותכה

www.microsoft.com/mobile/support

/

.

ףסונב

,

ךתורשפאב

ןייעל

ינוטרסב

ואדיווה

לש

הכימתה

תבותכב

www.youtube.com/

lumiasupport

.

ףסונ

לע

ךכ

,

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ךירדמ

שמתשמל

-

אוה

דימת

ךתיא

ןימזו

שרדנשכ

.

ידכ

לבקל

תובושת

תולאשל

וא

תוצע

תוליעומ

,

שקה

לע

הרזע

+

תוצע

לש

Lumia

.

םא

התא

שמתשמ

שדח

לש

Lumia

,

ןייע

ףיעסב

רובע

ישמתשמ

Lumia

םישדח

.

תלבקל

עדימ

תודוא

יאנת

תורישה

תוינידמו

תויטרפה

לש

Microsoft Mobile

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

2

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

5

תליחת

הדובעה

6

תליענ

םישקמה

ךסמהו

6

תניעט

ןופלטה

7

ה

-

Lumia

ןושארה

ךלש

?

10

תרדגה

ןופלטה

10

רויס

םיחיראב

,

תויצקילפאב

תורדגהבו

11

טווינ

ךותב

םושיי

13

שומיש

ךסמב

עגמה

14

ישקמ

הרזח

,

הלעפה

שופיחו

16

תרבעה

ןכות

ןופלטל

Lumia

ךלש

17

תודוסי

21

המ

שדח

הרודהמב

וז

?

21

תרכה

ןופלטה

21

תונובשח

27

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

31

תושיגנ

37

םוליצ

ךסמ

38

תכראה

ייח

הללוסה

38

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

41

תביתכ

טסקט

41

תקירס

םידוק

וא

טסקט

46

ןועש

חולו

הנש

47

SIM

לופכ

50

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

51

תונח

52

םישנא

תועדוהו

55

תוחיש

55

ישנא

רשק

60

תותשר

תויתרבח

65

תועדוה

66

ראוד

70

המלצמ

76

תרכה

Lumia Camera

76

חתפ

תא

המלצמה

תוריהמב

76

יוניש

תמלצמ

תרירב

לדחמה

77

תודוסי

המלצמה

77

םוליצ

םדקתמ

80

תונומת

ואדיוו

82

תופמ

טווינו

88

תלעפה

יתוריש

םוקימ

88

תאיצמ

םוקימ

88

תלבק

תוארוה

העגה

םוקמל

88

תדרוה