Microsoft Lumia 640 - Wyszukiwanie kontaktu

background image

Wyszukiwanie kontaktu
Jeśli chcesz szybko skontaktować się z przyjacielem, nie musisz przewijać wszystkich

kontaktów. Możesz wyszukać kontakt lub przejść do litery lub znaku na liście kontaktów. W

celu nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości do kontaktu możesz również użyć

komendy.
1. Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji kontakty.

2. Dotknij i zacznij wpisywać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Wskazówka: Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu

startowego. Dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij przypnij do ekranu

startowego.

Przechodzenie do litery lub znaku na liście kontaktów

Dotknij dowolnej litery po lewej stronie na liście kontaktów, a następnie w menu dotknij

pierwszej litery lub pierwszego znaku żądanej nazwy.
Używanie komend

W dowolnym widoku dotknij klawisza Szukaj i przytrzymaj go, a następnie wypowiedz

Dzwoń do lub Wyślij wiadomość do i podaj nazwę kontaktu. Niektóre języki mogą nie być

obsługiwane.