Microsoft Lumia 640 - MixRadio

background image

MixRadio
ค้นหาเพลงใหม่ๆ ด้วย MixRadio
ด้วย MixRadio คุณสามารถทําสิ่งต่อไปนี้

ฟังรวมเพลงโปรด

เตรียมการรวมเพลงของคุณแบบออฟไลน์ แล้วรับฟังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ต

ทําเครื่องหมายที่เพลงโดยใช ้ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย เพื่อรับฟังการรวมเพลงที่คัดสรรมาให้เข้ากับรสนิยม

ของคุณ

สร ้างรายการรวมเพลงของคุณตามศิลปินโปรด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินโปรด เช่น งานแสดงดนตรีครั้งต่อไป

ในการเรียนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้ MixRadio บนโทรศัพท ์ของคุณ ให้แตะ MixRadio ปัดไปทางซ ้าย แล้ว

แตะ
การบริการนี้อาจไม่สามารถใช ้งานได้ในทุกภูมิภาค
การดาวน์โหลดและการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นอาจทําให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจํานวนมากผ่านเครือข่ายของ

ผู้ให้บริการของท่าน สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช ้จ่ายในการส่งข้อมูล ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

เล่นพ็อดแคสต ์
ติดตามพ็อดแคสต ์โปรดของคุณและสมัครสมาชิกบนโทรศัพท ์ของคุณ
1. แตะ พ็อดแคสต ์

2. แตะ เสียง หรือ วิดีโอ แล้วแตะพ็อดแคสต ์ที่คุณต้องการชมหรือฟัง

เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกเฉพาะบางตอนของพ็อดแคสต ์ ให้แตะ

การสมัครสมาชิกพ็อดแคสต ์